Wing Chun Family Tree

Ng Mui
Arrow Showing Lineage
Yim Wing Chun
Arrow Showing Lineage
Leung Bok Chow
Arrow Showing Lineage
Leung Lan Kwai
Arrow Showing Lineage

Wong Wah Bo
Leung Yee Tai

Arrow Showing Lineage
Leung Jan

Arrow Showing Lineage

Chan Wah Chun
(Foshan)
Leung Bik
(Hong Kong)

Arrow Showing Lineage
Yip Man
Arrow Showing Lineage
Ho Kam Ming
Arrow Showing Lineage
Tang Tung Wing

Kung Fu Figures